ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾರುವೋಗು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ