ಜಾರಿಬೀಳುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾರಿಬೀಳುವಿಕೆ

  1. ಸ್ಖಲನ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ