ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ