ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ