ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ