ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೆಲುವಾದುದು

  1. ಪ್ರಶಸ್ತ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ