ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಚೆಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೆನ್ನಡತೆ

  1. ಸರಿನಡತೆ
    ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಡತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ