ಚುರು ಕಿಲ್ಲದಾಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚುರು ಕಿಲ್ಲದಾಗು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ