ಚುರುಕಾದ ಸುಳಿದಾಟ

  1. ಚಲನೆ,ಓಡಾಟ,ನಲಿದಾಟ,ಸುಳಿದಾಟ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ