ಚಿಲಖತ್ತು

  1. ಭಂಡನ,ಕವಚ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: