ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ ಹುಳು

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ ಹುಳು

  1. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ, ತುಂಬಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಹುಳು
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ