ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿತ್ರಿಸು

  1. ವರ್ಣಿಸು,ನಿರೂಪಿಸು,ರೇಖಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ