ಚಿತ್ರರೂಪ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿತ್ರರೂಪ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ

  1. ನಕ್ಷೆ ರಚನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ