ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ

  1. ಮನೋಭಾವ,ಮನೋವೃತ್ತಿ,ಮನಃಸ್ಥಿತಿ,ಮನೋಧರ್ಮ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ