ಚಿಂತಿಸಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿಂತಿಸಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. ______________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ