ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕಳೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕಳೆ

  1. __________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ