ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕಳೆ

  1. __________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ