ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಲ್ಲಾಟವಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ