ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ

  1. ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಕೇಂದ್ರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ