ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊ

  1. (ವಾಹನವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ