ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಮಾಡು

  1. ಷರತ್ತು ಹಾಕು,ನಿಯಮ ಹಾಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ