ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲಗೊಳ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ