ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು

  1. ಗುಣ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ