ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು

ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು

  1. ಗುಣ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ