ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದ

(file)

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದ

  1. ವಿಶೇಷಣ,ಗುಣವಾಚಕ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ