ಗುಣಲಕ್ಷಣ

  1. (ವಂಶಾನುಗತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ),ವರ್ತನೆಯ ರೀತಿ,ಪ್ರವೃತ್ತಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ