ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ