ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಜ್ಜುಗರೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ