ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸು

  1. __________________


ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ