ಗುಂಗಾಡಿನ ಕೋಣೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಂಗಾಡಿನ ಕೋಣೆ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ