ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೀಳುಹಿಡಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೀಳುಹಿಡಿ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ