ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿದೇರು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ