ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿತೇರ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ