ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿತೇರ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ