ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾರುಗಿಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ