ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ

  1. ಮರಣದಂಡನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ