ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹಸಿದಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹಸಿದಿರು

  1. ___________________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ