ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹಸಿದಿರು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಹಸಿದಿರು

  1. ___________________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ