ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ