ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ