ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕು

  1. ಠೀವಿಯಿಂದ ನಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ