ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಗಡ ಎನ್ನು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ