ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡಗಡ ಎನ್ನು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ