ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಟ್ಟಿಕೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ