ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಡುಗೂಸುತನ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ