ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಡುಗಲಿತನ

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಡುಗಲಿತನ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ