ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ

  1. ಭಾವ,ಬಾವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ