ಖೋಟಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಖೋಟಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು

  1. ______________________________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ