ಕ್ಷಮಾಪಣೆ

  1. ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ