ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ಷತ್ರಿಯ

  1. ರಾಜನ್ಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ