ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡು

  1. ಮಾರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ