ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಮೇಣ ಗಳಿಸು

  1. ___________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ