ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಳ್ಗುಳಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ