ಕೊಳ್ಗುಳಂಗೊಳ್

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಳ್ಗುಳಂಗೊಳ್

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ