ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಳೆಯತೊಡಗು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ