ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರ್ಬಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ