ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪು

  1. ಪುಸಿ,ವಚನಭಂಗ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ